Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan julkaistavaksi tarjottavat kirjoitukset lähetetään verkkosivun https://journal.fi/kak kautta. Verkkosivulla on ohjeet kirjoituksen lähettämiseen.

Kirjoituksen otsikon tulee olla mahdollisimman lyhyt ja informatiivinen. Artikkeleiden enimmäispituus on 6000 sanaa eli 20 liuskaa ykkösrivivälillä kirjoitettuna. Väitöskirjaesittelyiden enimmäispituus 1200 ja kirja-arvostelujen 900 sanaa. Tiede ja tutkimus-osaston sekä Talous ja politiikka-osaston teksteihin lisätään max. 100 sanan tiivistelmä otsikon jälkeen.

Kansantaloudellisen aikakauskirjan Tiede ja tutkimus -osastoon tulevat artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisemien vertaisarviointia koskevien vaatimusten mukaisesti (lisätietoa osoitteessa www.tsv.fi). Vertaisarvioinnissa käytetään vähntään kahta tohtoritasoista asiantuntijaa, jotka eivät kuulu Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitukseen ja ovat riippumattomia arvioitavan käsikirjoituksen kirjoittajasta. Vertaisarviointi tapahtuu ns. single blind -periaatteen mukaiseti, jolloin arvioitavan kirjoituksen tekijän nimi tulee arvioiijien tietoon, mutta arvioijat itse jäävät anonyymeiksi.

Kirja-arvostelussa tulee olla mukana tiedot arvosteltavan teoksen nimestä, tekijöistä, kustantajasta, painopaikasta ja ilmestymisvuodesta sekä sivumäärästä. Jos teos on ilmestynyt sarjassa, ilmoitetaan myös sarjan nimi ja teoksen numero siinä. Kirja-arvosteluista tulee sopia etukäteen toimituksen kanssa.

Julkaistavaksi tarjotuissa käsikirjoituksissa ei tule käyttää alleviivauksia eikä harvennuksia. Vieraskielisiä lainauksia tekstissä voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa, silloinkin mahdollisimman lyhyinä. Varsinaiseen tekstiin sisältyvät alaviitteet numeroidaan juoksevasti. Kirjoituksen otsikkoon mahdollisesti liittyvä alaviite merkitään *-symbolilla.

Kuvioiden ja taulukoiden tulee olla selkeitä, ja ne tulee sijoittaa käsikirjoituksessa oikeille paikoilleen. Ne otsikoidaan ja numeroidaan juoksevasti, kuviot ja taulukot erikseen. Molemmat tulisi toimittaa muokattavassa muodossa (mielellään Excel). Vaihtoehtoisesti voidaan kuvioista toimittaa myös aineisto ja mallikuva kuvion piirtämistä varten.

Viittaukset tekstissä merkitään seuraavasti:
”Kuten Easterly (2001) esittää…” tai erillisenä viittauksena lauseen tai kappaleen lopussa: (Easterly 2001) tai tarkemmin: (Easterly 2001, 55-58).

Lähdeluettelo sijoitetaan kirjoituksen loppuun otsikolla Kirjallisuus. Luettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu saman kirjoittajan useampaan julkaisuun, niin nämä laitetaan julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen. Mikäli julkaisut ovat samalta vuodelta, merkitään ne pikkuaakkosilla (esim. 2006a, 2006b).

Kirjallisuusluettelossa artikkelit aikakauskirjoissa ja toimitetuissa kirjoissa merkitään seuraavasti:
Bhagwati, J., Panagariya, A. ja Srinivasan, T.N. (2004), ”The muddles over outsourcing”, Journal of Economic Perspectives 18: 93–114.
Quah, D. (2001), ”The weightless economy in economic development”, teoksessa Pohjola, M. (toim.), Information Technology, Productivity, and Economic Growth, Oxford University Press, Oxford: 72–96.

Kirjat ja kirjamuotoiset raportit esitetään näin:
Easterly, W. (2001), The Elusive Quest for Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Paasivirta, A. ja Valtonen, P. (2004), Aloittavien innovaatioyritysten siemenrahoituksen ja palvelujärjestelmän uudistamisstrategia, Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 28/2004, Helsinki.

Työpapereiden malli on:
Koskela, E. ja Puhakka, M. (2006), ”Cycles and indeterminacy in overlapping generations economies with Stone-Geary preferences”, HECER Discussion paper No. 105.

Verkossa olevaan materiaaliin viitattaessa on ilmoitettava http-lähteen osoite ja päivämäärä, jolloin siihen on viitattu. Esimerkki:
Varian, H., Litan, R.E., Elder, A. ja Shutter, J. (2002), The Net Impact Study, http://www.netimpactstudy.com/NetImpact_Study_Report.pdf (viitattu 16.5.2006).

Kun käsikirjoitukset on taitettu kirjapainossa, niistä lähetetään vedokset oikoluettavaksi kirjoittajille. Kirjoittajan tulee korjata vedokseen mahdolliset kirjoitusvirheet sekä tarkistaa, että kuviot, taulukot, alaviitteet yms. ovat oikein ja oikeilla paikoillaan. Tarkistus on syytä tehdä huolella, sillä toimitus ei oikolue vedoksia ja vastuu kirjoitusvirheistä jää kirjoittajille. Ylimääräisten muutosten tai lisäysten tekeminen vedosvaiheessa ei ole enää mahdollista. Vedos korjauksineen palautetaan toimitussihteerille.

Lehden aikataulu on vuosittain seuraava

Lehden arvioitu ilmestymisajankohta
KAK nro 1: helmi-maaliskuun vaihteessa
KAK nro 2: touko-kesäkuun vaihteessa
KAK nro 3: syys-lokakuun vaihteessa
KAK nro 4: marras-joulukuun vaihteessa